Este hărțile de dating bity thulo

Aceasta e numerotatia care a incurcat ordinea initialà a filelor punând fila disparata' 4 intre filele 3 i 5 3 , iar fila 52 intre filele 51 i 53 cand aceastà fild 52 avea locul ei initial imediat dupg fila 49 a a cum i noi o prezentäm In editia de fatà 3. La fel apoi in textul slay dela f. I, Bucureti, Cf. Astfel f.

Iacimirskij, Tptiropiii Ilam6.

Galata - Turkish Business Directory

LXX1X, S. Petersburg,p i anume in ultima lucrare citatä in nota 3 de mai sus. Nicolaescu, Documente slavo-romcine cu privire la rela ide Tetra Romdnesti si Moldovei cu Ardealul in sec. S'a afirmat ca pentru pomelnicul dela Bistrita se pot consulta mai cu folos extrasele date de d-1 St. Este hărțile de dating bity thulo cf.

V descu 1 d-sa chiar fägä'duia un studiu asupra Pomelnicului 2 Mihai Lascaris 3 gi I. Minea 4 care adaog4 urmatoarele referinte: «In afarà de pomelnicul dela Bistrita nu s'a pastrat ltul care s'ä dea aga de complect primele domnii moldovenegti Ora la tefan ce! Urmeaz4 In sfargit referintele d-lor Const.

Giurescu 6 gi Victor Motogna 7 cum gi ale d-nei Ecaterina Piscupescu8 d-na Piscupescu a dat chiar gi o descriere a Pomelnicului, care insä e incompletà i gregità 9. Astfel In d-1 Ilie Minea a publicat Pomelnicul In cauza dupg copia trimisä de Academia Româng mgrastirii Bistrita» copie Mcutà dupà «o traducere veche româneasca a pomelnicului scris slavonegte dupà cum reiese, addosa» Ibidem, p.

Minea, op. Cercetand, am constatat cà textul publicat de d-1 Minea e cel al unei traducen, facut6 In dupà Pomelnicul slav, traducere care asazi se aflà deasemeni ca i Pomelnicul slav In Biblioteca Academiei Române, Ing Intre manuscrisele române ti, purtand cota: Manuscrisul In chestiune se gäsea, ca i Pomelnicul slav, la manastirea Bistr4a, iar de aici a fost luat la Casa Bisericii, care, la 24 Decemvrie anul1-a donat Biblioteoii Academiei Române 1.

Traducerea din cuprinde In totul 30 file, din care 27 originale, iar restul posterioare. Ea poarta urmdtorul titlu: «AcestI pomenikt s'au talmacit i s'au scris pr6 limba rom6n6sc4 de prè cel slovenesc, carele Taste vechtu dela anult iart acum la anult prin nevoinia kir Damian 2 egumenului svantului 14ca ului acestuta ce sä" num4te Bistrita i cu toatt cheltuiala dumisale lui Nicolae Cogälnièanul s'au scris i s'au Innoit precum sä vède In zilele pr6 luminatului i Innältatului domnu Ion Costantin Mihai Racovitä voevod la anul luna lui Avgusti 14»3.

Teilmeicirea e Impàrtità pe capitole, In total talm4citorul a num6rat de capitole 4. La sfar it, ultima filà originalä cuprinde, ca incheiere, neamul iudaismul datând Nicolae Cogàlniceanu 4. De pe aceastà tglmacire 6 se cere apoi copie pentru mânàstirea Bistrita 7 i aceastà copie a publicat-o d-1 Minea In studiul pe care 1-am indicat mai sus.

lucruri de făcut când începeți să întâlniți

De altfel aceastä tälmeicire e cunoscutä si. Cuprinsul ei e acesta: Nicolae, Maga. Räispunsul la aceasta Intrebare ni-1 16 o comparalie a textului slay cu talmä'cirea din Inteadev6r, comparand cele douà manuscrise cel slay i cel românesc al talmä'cirei, constatam urmatoarele: In talmäcire lipsesc domnii Stefan I 0 Iuga, in acela0 text mama lui Stefan II e numità Anastasia 1 ; lipsesc: cneajna Maria, sora ei Anghelina 2Semca i Deica 3 apoi cele mai multe din glosele marginale 4 iar alteori aceste glose sunt traduse gre0t 5.

ThlmAcirea dà apoi aproape peste tot traducen i gre0te 6iar cea mai interesantei traducere e cea care se 16 cuvintelor MENA i1 i AOKA, aflate In textul slay, la fila 22" Si aceste cuvinte sunt traduse in talmacire prin: «maica ion Hulova»7.

Dar cele mai grave 9 Cl. Ibidem, f. BOGDAN abaten i le gasim in tälmälcire acolo unde in manuscrisul slay textul initial a fost ras si inlocuit apoi printr'un text posterior. In atare locuri textul posterior e incurcat cu cel initial 1.

La acestea se mai adaogäl apoi i faptul cä" acolo unde in icon dating slay s'a incercat a se Serge textul initial incercare esuata cäci textul chiar i astdzi e destul de lizibil talmäcitorul din nu s'a mai ostenit sà treac4 este hărțile de dating bity thulo a sa tälmäcire i textul in chestiune si a dat ca atare un text cu totul incomplet 2.

Toate aceste considerente exprimate mai sus duc la concluzia necesitaii editiei de fatà. Initial ing manuscrisul nostru a cuprins mai multe file, caci din numerotatia lui originalà fàcutà pe caiete, ate 8 file in caiet numerotatie ce exist6 in parte si astazi 4se Asa e, de paid, inceputul capitolului: Aici se ponzenesc boierii Moldovalahiei, unde in lista autenticä a boierilor din vremea lui Alexandru cel Bun s'au intercalat posterior in manuscrisul slay si peste textul initial ras urmätoarele nume: Efrem, Sofia, loan, Mihail, Salomia, Xenia, Daniil, ha i monahii: Doromend, Lazar, Pavel si ieromonahul Prohor tähridcire, f.

Personagii deci cari n'au nici o legaturd cu boierii Moldovei. Sunt de mentionat in acest sens boierii din capitolul: Acefti pani au murit in raboiu ca turcii.

In talmdcire avem in acest loe f.

dating varanasi

La fel apoi in textul slay dela f. In formatul de mai sus am cuprins numai intinderea manuscrisului In ceea ce priveste textul scris, cdci s'ar putea ca manuscrisul sd mai suporte In decursul timpurilor o noud legaturd cf.

Asa pe fila 1" avern sigla 4 ; f. Existd insd si o paginatie posterioard cirilicà atat a filelor cat si a caietelor.

Thulo Dhading, Nepal harta — ora curentă, fusul orar

Piscupescu, op. Pomelnicul posedà insä" i o numerotatie posterioarà cirilic6, dupà care manuscrisul are numai 51 file ' amitându-se la numerotare filele 9 i 36; deci aceastà numerotatie e fkutà atunci când Pomelnicul avea numai 53 file 2.

Este al doilea cel mai mare stat suveran arab în peninsulă, ocupând Linia de coastă se întinde pe aproximativ 2. Administrația sa executivă se află în RiyadhArabia Saudită. În cele mai vechi timpuri, Yemenul era casa sabeanilor[13] [14] [15] un stat comercial care includea părți din Etiopia și Eritreea moderne. În e.

Aceasta e numerotatia care a incurcat ordinea initialà a filelor punând fila disparata' 4 intre filele 3 i 5 3iar fila 52 intre filele 51 i programul de dating în china cand aceastà fild 52 avea locul ei initial imediat dupg fila 49 a a cum i noi o prezentäm In editia de fatà 3.

Ma,terialul de scris al Pomelnicului e pergamentul dar de calitäti deosebite 4. Legdtura Pontelnicului e cu totul modern6, este hărțile de dating bity thulo In panzä cu pide la cotor, dar cel care a legat manuscrisul dovede te o totalà nepricepere daca' nu neglijentd c6ci a täiat la legaturä Orti din textul Pomelnicului 5. De altfel aceia i soart5. In Lupa aceastd numerotatie primul caiet are 9 file; caietul 2, 7 file; cate 8 file, iar caietul 7 sigla acestuia e pe f.

Prezenta siglei dela f. De altfel faptul cd f. Astfel f. Starea de conservare a Pomelnicului e In stransa legatura cu Intrebuintarea lui.

Din cauza prea desei lntrebuintari manuscrisul nostru prezinta In unele locuri textul atat de qters incat e cu totul absolut ilizibil chiar i prin lampa lui Wood 2. Acest fapt al ilizibilitatii a facut ca in unele locuri A' se Intareasca literile posterior i cu alta cerneala 2. Deasa Intrebuintare a Pomelnicului e confirmata apoi i prin nadu eala ce au läsat urmele degetelor cititorilor pe filele cele mai mult citite 4.

Urmele cerii de pe fiece fila aproape 5 dovede te ca Pomelnicul se citea mai mult la lumina lumanarii i aceste urme apar i mai evident la lumina lampii lui Wood. Scrisoarea ca tip e semiunciala cu multe elemente cursive, dar aceasta e o caracteristica a textului vechi 0'46 In textul posterior dominanta, mai cu seama In glosele marginale, o formeaza cursiva. La acestea se adaoga apoi i cursiva cirilica romaneasca dela fila Numdrul rdndurilor variaza dela pagina la pagina, cea mai mica cifra e 16 6 iar cea mai mare 21 7.

Tot o singura Cf in talmacire, de pilda f. E de observat apoi ca in textul vechi domina pagina cu 19 ränduri. Titlurile capitolelor, zacialele 2crismoanele ce succed zacialelor 3punctele, unele initiale din text cum i o buna parte din glosele marginale4 sunt serse cu cerneala ro ie.

dating supranatural

Abrevierile stint cele obi nuite textelor slave 5. Punctuafia e formata din punct i virgula 6sfar itul capitolului e indicat printeunul douà sau trei puncte dispuse cate trei: douà In verticala i unul In orizontala deasupra ultimului punct sau in rand cu cele douä puncte dacä" lipse te al treilea e titla 7.

De douà ori am intalnit i un semn de despailire al cuvantului spre a fi trecut o parte din el in randul urmator i acest 1 Astfel cu aur peste ros s'a scris initiala II, din al doilea floarkwg, de pe f. Cele din textul vechi sunt scrise absolut toate cu cerneald rosie, iar cele din textul posterior sunt i in cerneala raddcinie.

E cunoscutd si regula din paleografia slavd conform cdreia atunci and consoana finald a unui ultim cuvant din rand nu se suprapune, ea se acopera cu o MIA, aceasta spre a dovedi cd e prescurtat cuvantul In chestiune cad dupd aceastd consoand ar urma semivocalicul sau k cf. Dar cele indicate mai sus In text se refera mai mult la textul vechi cdci in textul posterior sau nu avem ca punctuatie decat numai punctul obisnuit sau avem un punct Mat de o linie orizontald care se intalneste i In textul vechi dela f.

In acest sens de pilda: f. BOGDAN semn e reprezentat fie printr'un H latin, scris oblic si Cu rosu 1 sau numai prin douä liniute paralele, serse oblic si tot cu rosu 2. Este hărțile de dating bity thulo literilor sunt cele obisnuite textelor slave 3. Ornamenta ia Pomelnicului o constitue vigneta cu care si incepe manuscrisul, formatà din impletituri de forme geometrice cu totul simple la infältisare 4.

Tot in cadrul arnamentatiei sunt de treaut i glosele marginale, cuprinse, in textul vechi, inteun chenar simplu 5 - uneori lipseste chiar i acest chenar 6 iar in textul posterior intr'un chenar impodobit 7 lipsit lag uneori de once gust artistic 8.

Scribii Pomelnicului. Manuscrisul nostru a fost scris de mai multe maini i aceasta e si natural dat fiind caracterul lui. Asa dela inceput i pan4 la parte din fila 3' cuprinzandu-se In fila 3' si inceputul capitolului referitor la stefan cel Mare s'a scris de o singura persoanä. Fila 4r s'a scris de trei persoane diferite o persoand serie rudeniild lui tefan cel Mare din Tara Româneascä si din Mangup, o altà persoand familia lui Bogdan III cum si pe cneajna Maria si sora ei Anghelina si o a treia persoan6 numele lui Alexandru LApusneanu si a celor cari fi urmeazd.

Fila 4v e scrisd de cinci persoane. Asa partea cu Vlad din Tara Româneasc6 i cei cari îi urmeazä e scrisä de o persoanà. Inceptind Cf. In acest sens, la f.

  1. (PDF) Bronte Charlotte - Jane Eyre 06 21 21 00 02 | green_summer xxx - sanatatepentrutoti.ro
  2. Николь показала им существо.

Uneori in decorul chenarului se cuprinde si o cruce cf. In acest sens de pilda f. De doud ori am Intalnit In decorul chenarului si o mana care sustine chenarul cf. In acest sens glosa marginala dela f. Totusi cel al glosei marginale dela f. Rau si sfarsind cu Iurie fratele tarului Ivan, serie o a doua persoana. Textul urmator, pana la IloArkiiii, e scris de o a treia persoana. Pomenirea lui Petru Rare este scrisa de o a patra persoana si o a cincea persoana serie pe copiii lui.

Iar semnatura egumenului Varlaam, text cu totul tarziu, ar constitui o a sasea persoanä. Fila 5r este scrisa de alte patru persoane.

Alegeţi limba

Asa inceputul pana la mitropolitul Vasile este scris de o persoand. Numele: Teoctist, Gheorghe si Tarasie sunt scrisi de o a doua persoana. Numele Teoctist de o a treia mana iar numele Pahomie de o a patra Juana. Semnatura lui Varlaam egumenul Bistritei, constitue o a cincea persoana. Textul ce urmeazd cu arhimandritii si cu calugarii de pe filele urrndtoare inclusiv fila 10, este scris de aceiasi mana care serie este hărțile de dating bity thulo inceputul filei 5". Insa adaosurile posterioare de pe hiele 5r 10 sunt serse de diferite persoane.

Asa cel de pe fila 5" este scris de aceiasi persoana care serie textul posterior de pe fila 4v. Douà persoane deosebite scriu textul de pe fila 7" dupa cum trei persoane deosebite il scriu cel de pe fila 7 a treia persoana e identica textului posterior semnalat pe fila 5". Doug persoane deosebite scriu textul posterior de pe fila 8r dar una din ele prima, este aceiasi care serie numele V asile de pe fila 7. Doua persoane deosebite scriu textul posterior de pe fila 10r, dupä cum tot douà deosebite scriu textul posterior de pe fila Deci numai pana la fila 10 inclusiv am constatat ca au scris In Pomelnic nici mai mult nici mai putin cleat 30 de persoane.

Incepand cu fila 4" Pomelnicul nostru este aproape peste tot plin de stersaturi. Procedeurile cari s'au Intrebuintat in cazul de fata sunt In numär de dona: spalare si radere.

Primul consta in faptul ca s'a spalat Cu un produs chimic textul initial i peste locul spalat s'a scris un alt text posterior 1. Cel de al doilea procedeu consta In faptul ca s'a ras, cu 1 Cf. BOGDAN un obiect metalic ascutit, textul initial care apoi ori s'a lasat gol 1 sau s'a scris peste locul ras un text posterior 2.

Spatiile in4ial albe ale Pomelnicului. Faptul insä cá pe o singura filá scriu mai multe persoane 3 ne duce la concluzia cá In cuprinsul acelora i pagini ale Pomelnicului se 16sau locuri albe cari apoi se completau ulterior.

Trice' And cu fila 5 se introduce sistemul ca In cuprinsul unei pagini s'd nu intre decat douà zaciale, i e interesant de observat intinderea zacialelor este identicä la paginele ce vin fata In fatà 4.

In Biblioteca, atat de bogata, a. Academiei Române se gaseqte printre manuscrisele, apartinand fondului slay, Pomelnicul mân6- stirei moldovene0i Bistrita.

Se ajunge apoi, ca uneori s6 se scrie initial numai titlurile celor 2 zaciale de pe pagin4, cuprinsul lor urmând ulterior 5. Limba Pomelnicului. Limba In care s'a scris manuscrisul nostru este cea slavk in redactiune medio-bulgarä. Onomastica lug e foarte bogata In rutenisme. In acelasi sens si f. In acest. Faptul cd prin aceste din urmli stersdturi Idsate apoi necompletate cu text posterior se eliminau numai titlurile, supranumele i legdturile de rudenie ale personagiilor ne face sd credem cd ele nu aveau la baza lor un motiv de fals ci un alt motiv: se micsore numärul cuvintelor ce trebuiau a fi pomenite la serviciul divin i ca atare o usurare pentru fata bisericeascd care le pomenea.

In acest sens de pildd f. In acest sens de pildl: f. Data indità ar insemna cà Pomelnicul a fost Meeput in anul Dar aceastä" data" e discutabilà caci pe cand unii dintre cercetnorii Pomelnicului o admit altii dimpotrivg se indoiesc de contemporanietatea ei. A a primul cercet5tor al Pomelnicului, D. Sturdza, arat6 cà «pomelnicul e scris pe pergament, la fundarea monastirii anulu »1. Melhisedec afirm6 eä Pomelnicul «dateag din anulu » 2.

Aceia i Orere o exprima i loan Bogdan 2la fel apoi cercetrorul bulgar Miletiè 4cum i istoricii români: Radu Rosetti 5 i Const. Giurescu 6. Cel dintâi cercet6tor care a afirmat cà Pomelnicul, in forma slav6 In care-1 avem astazi, nu este inceput in anul ci tocmai la junatatea secolului XV e istoricul rus A. Iacimirskij 7. De contemporanietatea Pomelnicului se indoie te apoi 1 D. Bogdan, Vechile cronice moldovenesci Inainte de Urechia, P. Miletid 0 D. Giurescu, op.

VIAdescu 1iar d-1 profesor P. Panaitescu crede ch. Care e adevàrul In urma celor expuse mai sus? Mare dovedeste urm6torul lucru: Pomelnicul a fost copiat in timpul domniei lui. Copierea s'a fäcut dupà Pomelnicul inceput In anul este hărțile de dating bity thulo, care probabil c4 era scris, fie pe lemn, cum fusese scris pomelnicul din al mânàstirei Moldovita 4 sau poate era scris ori pictat pe peretele de piatrà din altarul bisericii asa cum e cel al mândstirei Probota, I.

Vlädescu, Izvoarele Istoriei Ronzdnilor, I, p. Panaitescu, La littérature slavo-rounzaine XV-eXVII-e et son importance pour l'histoire des littératures slaves, extras din Sbornik praci I sjezdu slovanskijch filologa y "'raze,vol.

II, Praha,p. De contemporanietatea Pomelnicului se Indoieste i d-na Stefania Piscupescu dar aceasta numai la inceputul studiului d-sale, cf.

Introduceți datele pentru a vedea cele mai recente prețuri și oferte pentru hoteluri din Mbabane

Stefania Piscupescu, op. Acelasi argument al ductului e si la lacimirskij. Iacimirskij, op. Innoirea din a pomelnicului mandstirei Moldovita, aflata la Academia Romäng, mss românesti, nr.

viteză dating sligo

Pomeneste Doamne sufletul robului tdu: al ieromonahului kir Grigorie egumenul traducerea datd de Bals in op. Paraschiva domneascd din Targul Frumos, G.

Bals, op. A zugravit Petru Vartic. In impdratia traducerea datd de Ba s, op.

bf4 pc-ul de potrivire

O dovadd cd textul innoirei din e o traducere a celui vechi slav o avem in faptul urmator: la f. Asa avem pentru Tara Româneascl urmatoarele: pomelnicul mitropoliei din Este hărțile de dating bity thulo, innoit In ms ; cel al marastirei Campulung, innoit In ms. Pentru Moldova avem: pomelnicul sinodicul, acesta era titlul alitturi uneori si de proscomisarion, mal al tuturor pomelnicelor serse sau Innoite In sec. Innoit Inal manastirei Moldovita ms despre care am amintit mai sus, p. Addogam apoi pomelnicul marastirei Arges, aflat la Arhivele Statului din Bucuresti inteo Innoire facutà, dupa toate probabilitàtile, sub Matei Basarab.

Aceasta Innoire a fost apoi tradusa In româneste i completata laiar autorul traducerii: postelnicul Petrache Giurca RAmniceanul, spune c6 a prescris Innoirea de sub Matei Basarab i De altfel o editie a acestor trei texte pregneste d-1 Aurelian Sacerdoteanu cf. Aurelian Sacerdoteanu, Vechimea Arge. In ultimul timp si N. Iorga a publicat pomelnicul, innoit In anulal bisericei Sf.

XXII, Mem. CA In pomelnicul prezentat de N. Al doilea rdstimp In scrierea Pomelnicului 11 formeaza capitolul cu liii lui Alexandru: Ilia i 5tefan. Probabil ca tot In acest rastimp s'au trecut i cei dintai mitropoliti morti, cei dintai dintre cinurile ceilugarefti i dintre pravoslavnicii creftini cura i cei dintâi boieri ai Moldovei.

Ajungem astfel la domnia atat de bogato in fapte si in durata: a lui Stefan cel Mare. Capitolele scrise pârta la Stefan ce! Mare erau destul de bogate, poate chiar ca se sfarsise materialul rezervat initial pentru cuprinsul Pomelnicului lemnul sau stalpul de piatra din altarul manastirei si in acest caz Stefan.

Acesta e si unul dintre capitolele cele mai de seama ale Pomelnicului. Apoi prin donatiile, cari probabil ea le-a fäcut m'anastirei Bistrita, intra in cuprinsul Pomelnicului si groaznicul tar al Rusiei, Ivan IV, cu tntreaga-i familie 2.

Se ajunge astfel la Insemnari din secolul XVI. Ultima insemnare cuprinsa in Pomelnic e din a doua jumätate a secolului XVII si ea se situiaza mai precis dupa anul pomenind pe hatmanul pribeagului domn moldovean, Stefan Petriceicu Grigore Habasescul 3.

In ceea ce priveste autenticitatea Pomelnicului ea e In afara de once sindoiald.

Which Country Do You HATE The Most? - SERBIA

În cele mai vechi timpuri, Yemenul era casa sabeanilor[13] [14] [15] un stat comercial care includea părți din Etiopia și Eritreea moderne. În e. Islamul s-a răspândit rapid în secolul al VII-lea, iar trupele yemenite au fost cruciale în primele cuceriri islamice. Zaydi Mutawakkilite Regatul Yemena fost stabilit după primul război mondialînainte de crearea Republicii Arabe Yemen în Yemenul de Sud a rămas un protectorat britanic ca Aden Protectoratul până în anulcând a devenit un stat independent și mai târziu, un stat marxist-leninistă.