Roșu catifea seculgi datând

Dar lasind de o parte toate inventiile referitoare la prezenta sa la diferitele consilii de razboi, razbate ca un ecou al nemultumirii ofiterilor straini, al caror contract a fost denuntat indatä dupä trecerea Nistrului. Caratas, si in sfirsit, o incercare de a infatisa cu fizionomia lor proprie nu lipsitd de contradictii oameni atit de diferiti ca Weismantel si del Chiaro, Moreau de Brasey, Hyltéert, si altii. Trecerea de la stilul istoric la cel religios a fost destul de dificilă, mai ales că aveam în față manuscrisul. Dar mai este cineva.

Calaméo - Călători străini, vol. 8

VIII www. Ion Totoiu 1 www. STI, www. De drept anii apartin volumului precedent, dar din motivul aratat mai sus ei cieschid volumul de MO, care merge de la pinä. Se pot distinge asadar cloud perioade, una pinä la pacea de la Carlowitz, impreund cu formalitätile ratificärii sale, si Roșu catifea seculgi datând sfirsit cu trecerea pe la noi a mediatorului principal al pacii, lordul Paget, care a trebuit sà roșu catifea seculgi datând pina in eliberarea sa din postul de ambasador britanic la Poartä, datorita dorintii sultanului de a-1 retine eft mai mult la inderniina.

A doua perioadä, in care inträ campania de la Prut dinse intinde pina in aniifatali lui Brineoveanu i Cantacuzinilor, prelungindu-se pina In decembrie cind a fost pornit la Sibiu domnul tarn, Nicolae Mavrocordat ca prizonier al imperialilor. Aceasta limita este impusa de Istoria revolutiunilor lui del Chiaro, care se incheie cronologic cu acest moment.

Printre calätorii primei perioade reintilnim pe iezuitul Dunod, Intreväzut doar in legaturä cu Stepancie si pe misionarii Giorgini si Renzi, care au apärut incidental la persoana a Roșu catifea seculgi datând in volumul precedent, si care au acum prilejul sa se manifeste direct in toatä comp1exit1L tea lor, de astá data nu atit in calitatea lor de misionan, cit de informatori secreti ai celotr "qua tabere erestine rivale, adicä Imperiul habsburgie si Republica polona, Giorgini tinind legätura cu comandantul militar al Transilvaniei, iar Renzi eu marele hatman Jablonowski.

Problema roșu catifea seculgi datând ordinea zilei pe scara europeana era aceea a incheierii unei pad intre Liga Cretina i Poarta otomanä. Dar aici se ciocneau cloud ofensive ale päcii, Liga crestinä urmarind o pace generalei, in timp ce agentii lui Ludovic al XIV-lea foloseau toate mijloacele pentru a realiza mäear acum acea pace separatä cu Polonia care ar putea sä arunce toate fortele turcesti contra imperialilor, miraj constant al diplomatiei de la Versailles, ignorind atit potentialul real al fortelor polone, cit si vastitatea pretentiilor lor.

Dar politica roșu catifea seculgi datând i ovaitoare a lui Sobieski, oscila vesnie intre doi poli contrari: lupta contra turcilor ca aliat al imparatului, lupta contra acestuia ca aliat mai mult ori mai pqtin declarat al Portii.

Dar chiar inaintea unei atare intelegeri, exista un fel de invoialä secretä. Regeie Soare admitea la nevoie ea Sobieski sa se infatiseze contra turcilor, dar cu conditia absoluta ea din aceasta sa nu rezulte vreun folos pentru imperiali.

Calaméo - In honorem Ștefan Găitănaru

Aceasta conventie pur verbala formulatä de cumnatul regi5 www. Dar numai in teorie cdci in fapt se referea la o eventuald ocupare de care Sobieski roșu catifea seculgi datând tdrilor romane, preludiu la o parundere si in Transilvania si o eventuald imixtiune in Ungaria, in dauna impdratului Leopold.

In Ludovic al XIV-lea se afla in räzboi cu impäratul. Turcii care fuseserä la panint pinà atunci prinseserä ceva suflet. Sugestia incheierii unei päci separate cu polonii spre a se putea intoarce cu toate fortele ealtra imperialilor, a fost primiltd favorabil de marele vizir. In acest sens se agitase si Imre Thököli, seful räsculatilor din Ungaria, gonit din tara de actiunea de pacificare destul de efemerd inauguratä In sfirsit de Habsburgi, si care lupta acuma la Dundre, avindu-si centrul militar la Vidin.

Contactul strins cu ambasadorul francez de la Constantinopol, prezenta frecventd in tabdra sa a unor militari francezi, fáceau din el un fel de pion al Frantei in jocul de sah de la Poartd.

Rolul lui Thököli in purtarea tratativelor pentru pacea separatä turco-polond reiese incd si mai evident din faptul cá emisarul insärcinat cu purtarea corespondentei dintre Constantinopol i Varsovia era chiar agentul lui Thököli, pe nume Mihai Nagy de Lessenyiei numit in depesele franceze M. In ianuarieel sträbätea Tara Romaneased si Moldova cu serisori care regele Poloniei din partea marelui vizir si a hanului faarilor, impreund cu o scrisoare personald a lui Thököli cdtre marele hatman Jablonowski vezi biografia lui Giorgini din vol.

roșu catifea seculgi datând

Marele vizir oferea restituirea Camenitei diva distrugerea prealabilä a fortificatiilor sale in schimbul päräsirii Ligii Crestine, propunere ce va fi repetatd in diferite variante si dupd aceea. In interesul lui Thököli se mai cerea libera trecere a 40 de fátari spre Transilvania.

  • Dating evenimente chelsea
  • (PDF) Benjamin Fundoianu's Chronicle of a Hundred Years of Theater | Carla Baricz - sanatatepentrutoti.ro

De la Versailles veniserä instructiuni foarte precise ambasadorului Girardin se sirguiascä pentru o pace tureo-polond. Murind insä acesta, sarcina discutlilor cu marele vizir Ii revenea insärcinatului cu afaeeri Wohner, care potrivit aprecierii ambasadorului urmdtor Castagneres, pare sä fi ardtat oareeare naivitate mai tirziu ealificata de rea credintdin forrnularea i diseutarea conditiilor eventualei pdci turco-polone sugeratd de Thököli.

Cad rdspunzind propunerii neechivoce a cedärii Camenitei, Wohner mai comunica marelui vizir si alte roșu catifea seculgi datând ale Poloniei: cesiunea Moldovei sau? Valahiei si strdmutarea tätarilor din Bugeac raportul din 1 iunie in Hurmuzaki, Supl.

Tort Red Velvet . Reteta video complet incluzând şi glazurarea căpşunilor.

I, 1, p. In ciuda acestor dificultai, a fost totusi retrirnis in Polonia agentul lui Thököli Mihai Nagy Lessenyei cu räspunsurile amintite trecind pe la Vidin ca sd-1 informeze pe Thököli de stadiul negocierilor. Plecat la 31 mai la prinz, el nu a putut ajunge la Varsovia inainte de cloud roșu catifea seculgi datând. Nu putem ti, ci doar bänui cd la trecerea sa prin Iai in iunie a rdsuflat ceva din misiunea sa, asa cum se intimplase in ianuarie, cind fratele Giorgini putuse sd informeze pe generalul Veterani de toate declaratiile fäcute de emisar domnului C.

Cantemir, avind ca tälmaci pe seeretarul Andrei Wolff. Cu toate cá räspunslit pe care avea sd-1 trimità din Polonia Lessenyei nu avea nimic concludent, intrucit consta in formularea de contrapropuneri la cele aduse de el, s-ar pärea cá venirea sa determinase o serie de conciliabule 6 www.

Intr-o scrisoare a lui Lessenyei cdtre Thököli a cärei datà nu o string dating, trimisä din Polonia si transmisd mai departe de domnul Moldovei C.

Cantemir [si care se aflä rezumatä tocmai la 23 august de Wohner scriind din Sofia] agentul lui Thököliise aräta loarte optimist.

Totul era bine. Jablonowski a fost de trei ori la el. Ofertele contrare ale nuntiului Pallavinici si ale ambasadorului imperial Jerowski au rämas fdrd succes. Dar aceastä citire a fost destul de necompletd, cdci scrisoarea fiind cifratA nu a putut fi inteleasd, cu exceptia celor ardtate mai sus si a fost trimisd inapoi principelui" pentru a-i afla cuprinsul!?

Benjamin Fundoianu's Chronicle of a Hundred Years of Theater

Hurmuzaki, Supl. I, 1, pp. Este mai explicit rAspunsul din. Dar eetatea va trebui predatd cu fortiticatiile sale intacte. In rindul al treilea ar veni chestiunea tAtarilor din Bugeac. Regele ar putea fi dispus sá trateze pacea si fdrä includerea moscovitilor.

Un armistitiu de fapt ar putea fi obtinut de ministrii Frantei in sensul ed regele Poloniei nu ar ataca cetatea Camenita in cursul acestei campanii §i nu ar intra In Tara Románeaseá.

roșu catifea seculgi datând

Aceastá comunicare era insotitä de o sugestie cuprinsd intr-un pasaj gresit descifrat de Wohner si reprodus ulterior de ambasadorul Castag nères ea exemplu de nepricepere. Iatä tälmácirea so exacta: Din Moldova partea eátre Nistru sa fie datä.

roșu catifea seculgi datând

Poloniei, cea dinspre Dundre moscovitilor! Acestea fiind bazele noii cotituri incercate, se intelege ca o actiune neizbutitä a lui Jablonowski contra Camenitei in august vezi notita introductivd la Avril p. Cáci concomitent cu aceste sondäri si tocmeli turco-polone, impáratul pornise si el niste tratative preliminare de pace roșu catifea seculgi datând care ar fi inclus Polonia, dacd s-ar fi ajuns la o intelegere in privinta Moldovei si Tdrii Románesti. Oricurn polonii sperau sä dobindeased tara intreagd de la turci la Incheierea unei päci separate.

Cum corespondenta dintre ambasada francezä de la Constantinopol cu cea de la Varsovia trecea prin Moldova, a cärei soortä era pusd in cumpAnä, atit de o eventuald trecere a tätarilor chemati In sprijinul lui Thököli, eit i de pretentiile polone, era natural ca domnul Moldovei SA se intereseze pe toate cdile de cuprinsul acelor depese, si totodatd sA caute sä neutralizeze primejdia prin aderarea la imperiali, ce nu aveau veleitäti asupra Moldovei, In vreme ce Polonia se silea sA ocupe cit mai mult din teritoriul ei In anticiparea momentului hotäritor al pAcii viitoare.

Aceste preocupdri apar In volum in legaturä cu activitatea secretä a misionarilor italieni Giorgini si Renzi, si cu observatiile iezuitului francez, Philippe Avril. Dar aceastd activitate nu este expusa in rapoarte cdtre Propaganda cu referire la misiunile lor de la Trotus si 7 www.

roșu catifea seculgi datând

De la Renzi avem un singur report cu privire la toate misiunile din Moldova tinind de Propagandd, care pare mai degrabd o dare de seamd a prefectului misiunilor, decit a unui simplu misionar.

Despre celelalte informatii, adicA cele transmise lui Jablonowski nu s-a pdstrat nici o insemnare scrisd, dar existenta lor e atestatA de propria declaratie a marelui hatman polon cAtre PropagandA, recomandindu-1 cu cAldurd in nov. De la Giorgini nu ne-a parvenit nici o comunicare cdtre Propagandd, in schimb printre hirtiile rdmase de la Veterani la Urbino, se afld si informatiile secrete privind scopul misiunii lui Lessenyei in Polonia: chemarea täterilor in sprijinul lui Thököli!

Legdtura cu Veterani va fi continuatd i cu inlocuitorul sAu, Heissler, de la care insd nu s-a pdstrat corespondenta, intr-o arhivd personará asemenea acelei a lui Veterani, de la Urbino.

roșu catifea seculgi datând

Dar se stie din declaratiile fAcute de Renzi lui Beauquesnse in apriliede rolul lui Giorgini de intermediar intre domn C. Cantemir i comandantul militar imperial al Transilvaniei. Wolff nu a fost cumva poruncitd chiar de edtre domn.

Artificiu necesar pentru a nu se descoperi decit in parte in asteptarea ecoului firesc al mesajului astfel despersonalizat.

Mai urmeazd peste o lurid i alte informatii de la Galati, privind fortele turcilor j tátarilor i starea de spirit a boierilor fatd de imperiali, acestea apartinind in intregime lui Giorgini ca informator atitrat al lui Veterani. Este probabil cà i acum emisarul s-a are-tat tot atit de comunicativ ca in ianuarie, i cd punctul privitor la o cesiune a Moldovei 1-a hotdrit pe domn sà incheie acordul preliminar cu.

Dacd pozitia lui Giorgini pare relativ simpld, in schimb cea a lui Renzi oferd probleme aproape insolubile.

VIII www. Ion Totoiu 1 www. STI, www. De drept anii apartin volumului precedent, dar din motivul aratat mai sus ei cieschid volumul de MO, care merge de la pinä.

In aparentd nimic mai coerent decit linia sa de actiune, de la sosirea sa in Moldova pind la domnia lui Constantin Duca Fdrá a tine prea mult seama de Vito Piluzzi, superiorul salt, el a stiut sd-si aleagd locul ce i-a convenit, anume cel de la Iai, cu posibilitàti infinit superioare celorlalte misiuni catolice din Moldova.

Acolo asigurat bundvointa domnilor Dumitrescu Cantacuzino si C. Dar mai inainte de aceasta el a avut prilejul de a sta mai mult la Liov unde s-au retras provizoñu din Moldova ca urmare a campaniei nenorocite dinsd intre in legAturd cu marele hatman Jablonowski, care era pala8 www. Mai tirziu, Incind s-a inapoiat Renzi de la Roma, unde fusese chemat ca sä se justifice de o serie de invinuiri, la care a putut contribui si Giorgini, dusmanul säu Inca de la venirea In Moldova, el se opreste iar la Liov inainte de a ajunge in iunie la Iasi.

roșu catifea seculgi datând

Este tocmai momentul pertractdrilor secrete ale domnului cu imperialii, care nu au putut ramine ascunse spiritului roșu catifea seculgi datând iscoditor indreptat cu acuitate asupra activitätii adversarului sau. In toamna aceluiasi an, Renzi porneste la executarea ordinului Propagandei privind arestarea lui Giorgini ca misionar recalcitrant si expedierea sa din tarä. Dar pentru aceasta el ar fi trebuit sä aiba concursul domnului §i al generalului Heissler, care bineinteles nu l-au dat, asa cá dusmanul sau a ramas netulburat sd-si continuie si mai departe rolul sau, in vreme ce Renzi se inapoia la Iasi asteptind alte prilejuri.

In februarietot folosind serviciile lui Giorgini, se incheie tratatul cu imperialii, lar In aprilie Renzi poate da toate amänuntele asupra cuprinsului säu secretarului Beauquesne de la ambasada din Constantinopol venit la Iasi, si sa denurrte participarea franciscanului apostat" Giorgini i refuzul domnului de a coopera la capturnrea lui.

Domnul nu a stiut nimic atunci despre acest demers al lui Renzi, dovada favoarea atestará in raportul din februarie Ce s-a intimplat curind dupa aceea, adicd intre febr. Este probabil cä a fost cuprins si el in valul de banuieli din decembrie cdruia i-au cazut jertfä Miron Costin i fratele salt, hatmanul Velicico.

Captivitatea lui nu pare sd fi durat foarte mult, data certificatului catre Propaganda constituind doar o limita extrema.

In honorem Ștefan Găitănaru

E probabil cà acesta a fost cerut pentru a intimpina campania dusmanilor sal la Roma. Servicille mentionate constau probabil in informarea constantä a marelui hatman polon. Dar cum trebuia gäsita o formula mai elocventd, se sublinia faptul ea Renzi a fost inchis de domnul Moldovei pentru servicii aduse crestinittitii, transmitind scrisori tainice".

Se poate ca informatiile sa se fi ref erit §1 la fortele turcilor §i tätarilor, intocmai ca acelea pe care le trimitea si Giorgini lui Heissler. Nu stim dacd Renzi a plecat cumva un timp In Polonia, dar la inceputul luicit mai trdia C. Cantemir, el era la Iasi. Pinà aici nu se iveste nici o nedumerire, Renzi procedind cu consecventa potrivit cu interesele i resentimentele sale.

Dar dupd venirea in scaun a lui Constantin Duca, stirile despre Renzi devin absolut contradictorii. Intr-un raport al ambasadorului francez de la Constantinopol, Castagnères-Chdteauneuf, din martieel apare ca asociat cu Nicolae de Porta la violarea secretului corespondentei diplomatice franceze in trecere prin Moldova.

AAR, Serie II, Tom 8,

El nu este roșu catifea seculgi datând pe nume, ci doar ca un franciscan italian, misionar la MO, care potrivit cu declaratia regelui Ian Sobieski ar avea o intelegere cu rezidentul Venetiei din Polonia ca sä deschidä toate scrisorile adresate rezidentului francez! Declaratie destul de ciudatä, asa cum s-a aratat in Observatiile entice la Renzi.

Cum se impacä aceastä nouä ipostazä cu legatura cea veche fatä de Jablonowski? Sau cumva acest spio9 www. Amestecul lui Thököli in tratativele pentru o pace separata putea de asemenea fi considerat ca neoportun pentru interesele crestinatatii" adicä ale catolicismului.

O and posibilitate atinsä In treacat in Observatiile critice amintite, intrevedea chiar pe rege ea beneficiar al acestui spionaj datorat eventual neincrederii in sinceritatea politicii franceze fata de el.

In once caz nu se vede prea bine cum putea in roșu catifea seculgi datând practic dating de vârf de bombă se poarte corespondenta lui Renzi cu rezidentul Venetiei de la Varsovia, pe cind informarea lui Jablonowski se putea face usor prin Liov.

Din toate aceste complicatii este de retinut faptul asocierii fäcute de ambasador intre franciseanul de la Iasi si Nicolae de Porta, autorul dovedit al perlusträrii depeselor sale. Ca aceasta se fäcea cu stiinta si din porunca domnului rezulta foarte ciar din spusele lui Neculce cu privire si la rezidentul lui Thököli si la soarta acestuia.

Asadar s-ar explica indeajuns amestecul lui Renzi in descifrarea depeselor confidentiale.