Dating opțiuni altele decât cele online

Majoritatea site-urilor sunt generaliste, adunând membri din diferite medii sociale și culturale, în căutare de diferite tipuri de relații. În cazul prelungirii tacite a Contractului, și Valoarea Abonamentului se va retrage automat de pe cardul inscris in Aplicatie.

Definiții În prezentul Contract, termenii folosiți cu majusculă vor avea următoarea semnificație: Abonament sau Abonament YOXO: înseamnă pachetul de Servicii de comunicații electronice oferite Clientului de către Orange România prin intermediul rețelei Orange România, care poate cuprinde un anumit volum de Servicii de bază, conform celor menționate în Partea I a Contractului sau într-un act adițional la Contract, și Servicii Incluse, în baza cărora Clientul datorează Orange România plata Valorii Abonamentului.

Activarea Serviciilor: înseamnă data de la care Orange România are obligația furnizării Serviciilor, iar Clientul are acces la acele Servicii incluse într-unul din Pachetele de Servicii contractate de Client în baza Abonamentului Servicii de Voce, Servicii de Date. Accesul la acest serviciu dating energetic feminin poate face printr-un nume de utilizator și o parolă.

Clientul își asumă întreaga răspundere pentru păstrarea în siguranță a parolei și utilizarea acesteia.

Client: persoană fizică, semnatară a Contractului, ale cărei date de identificare sunt menționate în Partea I a Contractului și care folosește Serviciile furnizate de Orange România pentru nevoi proprii, fără a furniza la rândul său aceste Servicii către terți.

Data de Facturare: data alocată automat Clientului în momentul Activării Serviciilor, în funcție de care Orange stabilește Perioada de Facturare, precum și suma facturată, și care este comunicată în scris Clientului la Activarea Serviciilor.

dating opțiuni altele decât cele online

Date cu caracter personal: orice informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă, așa cum sunt acestea definite în reglementările referitoare la protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. Deranjament: o întrerupere a Serviciilor altele decât cele de Voce Fixă și Internet Fix30 dating 23 Clientului, cauzată de nefuncționarea a cel puțin 5 stații de bază adiacente în cazul Serviciilor de Voce sau Serviciilor de Date.

Frauda Clientului: orice acțiune sau inacțiune a Clientului i care constituie o încălcare sau o tentativă de încălcare a obligațiilor sale contractuale sau legale, cu intenția de a produce, fie companiei Orange România, fie unui terț, un prejudiciu de orice natură sau de a obține un folos necuvenit pentru sine sau pentru altul sau ii care are drept consecință producerea unui asemenea prejudiciu sau obținerea unui asemenea avantaj.

Indicatorii Obiectivi: parametrii utilizați de Orange România în vederea constatării unei utilizări abuzive sau anormale a Serviciului de Roaming la nivel de cartelă SIM. Perioada de gratie: Perioada de gratie cuprinde un termen de 48 de ore dupa emiterea facturii aferentă abonamentului YOXO în care Clientului i se activează serviciile aferente Abonamentului fără să fi plătit factura.

Perioada de grație durează 48 de ore din momentul emiterii facturii. În cazul în care Clientul nu plătește în perioada de grație, va fi suspendat. Perioada de suspendare:. Perioada de suspendare durează 28 de zile și se calculează începând cu cea de a doua zi de la data emiterii facturii. Perioada de suspendare se declanșează numai începând cu cea de a doua lună contractuală și numai dacă factura nu este plătită de către Client în ziua emiterii sau în ziua următoare emiterii.

În perioada de suspendare, Clientul nu are acces la resursele sale din Abonament sau din opțiuni, dar poate primi apeluri sau sms-uri și poate apela serviciul de urgență Minut internațional: minut originat în Rețeaua Orange România care maksim chmerkovskiy dating life poate utiliza pentru a efectua apeluri către destinații fixe sau mobile aparținând altor țări cu excepția României.

Minut în afara Rețelei: minut care se poate utiliza în cadrul apelurilor inițiate din Rețeaua Orange România și terminate în rețelele altor operatori naționali de comunicații electronice fixe sau mobile.

Minut în Rețea: minut inițiat în interiorul Rețelei Orange și care se poate utiliza în cadrul apelurilor către alte destinații fixe sau mobile din interiorul Rețelei Orange România. Minut național: minut care dating opțiuni altele decât cele online poate utiliza către orice destinație fixă sau mobilă de pe Teritoriul României; include atât minute în Rețea cât și minute în afara Rețelei; Minutele naționale se pot utiliza și în Roaming pentru destinații din Spațiul Economic European SEE dacă Pachetul de Servicii achiziționat este un pachet cu Acces Roaming SEE inclus; pentru a beneficia de această regulă de consum, în conformitate cu Politica de utilizare rezonabilă de la art.

Numărul de telefon MSISDN reprezintă numărul a cărui folosință este oferită Clientului fie de către Orange România, fie de către un alt furnizor de servicii de comunicații electronice în cazul portării în Rețeaua Orangeîn scopul utilizării de către Client a Serviciilor furnizate de Orange România. Clientul nu dobândește și nu poate dobândi proprietatea asupra Numărului de telefon.

Lascăr Catargiu nr. Cu titlu informativ, detalii despre oferta comercială a Orange România se pot solicita și Serviciului Clienți sau pot fi găsite și in Aplicatia Yoxo sau în alte materiale informative emise de Orange România. Aceste pachete sunt supuse Regulamentului UE nr. După consumarea resurselor incluse în Pachet, tarifele standard de roaming pentru Serviciul de Roaming SEE sunt egale cu tarifele naționale standard aferente Pachetului deținut, la care Orange România are dreptul de a aplica o suprataxă în conformitate cu art.

Parola: șir de caractere alocat fiecărui Client în scopul protejării informațiilor referitoare la Client și al folosirii de către acesta, în siguranță, a Serviciilor furnizate de Orange România. Clientul își asumă întreaga răspundere pentru păstrarea în siguranță a Parolei și utilizarea acesteia. Parola se poate modifica doar la solicitarea Clientului, singurul în măsură să o cunoască. Perioada de Facturare: perioada dintre două Date de Facturare consecutive.

Perioada minimă contractuală: perioada minimă pentru care Contractul este valabil, așa cum este menționată în Partea I a Contractului, acceptată de Client în momentul semnării Contractului dating opțiuni altele decât cele online a unui act de prelungire și care se calculează începând cu Data Activării. Rețeaua Orange România: rețeaua de comunicații electronice prin intermediul căreia se furnizează Serviciile oferite de Orange România în baza prezentului Contract.

Topul aplicațiilor de dating care pot fi folosite în România. Ce trebuie să știi despre fiecare

Serviciile: toate serviciile de comunicații electronice oferite de Orange România Clientului prin intermediul Rețelei Orange România, în baza Contractului, indiferent că sunt prestate în cadrul sau în afara Abonamentului, incluzând, după caz, Serviciile de bază, Serviciile incluse sau Serviciile suplimentare.

Servicii de bază: serviciile prin care Clientul are acces direct la Rețeaua Orange România, prin alegerea unuia sau mai multor Pachete de Servicii, fără a fi necesară activarea prealabilă a altor Servicii. Acestea sunt: Serviciul de Voce mobilăServiciul de Date prin linie mobilă. Serviciul de informații abonați și Registrul Abonaților: serviciu de informații abonați sau de agendă telefonică pus la dispoziția abonaților de către furnizori autorizați în acest scop de către autoritatea competentă.

Servicii incluse: reprezintă serviciile de care Clientul beneficiază automat, împreună cu Serviciile de bază, furnizate de Orange România în baza Abonamentului, în scopul sporirii confortului și satisfacției Clientului în ceea ce privește Serviciile și, în general, derularea Contractului. Servicii suplimentare: servicii oferite de Orange România pe lângă Serviciile de Bază, activate automat sau la solicitarea Clientului, a căror utilizare poate presupune costuri suplimentare, conform ofertei comerciale a Orange România, de care Clientul ia cunoștință în momentul solicitării Activării acestora.

Serviciile terților: servicii oferite de terți în raport cu prezentul Contract, de care Clientul poate beneficia la alegerea sa prin intermediul Orange România, dar asupra cărora Orange România nu deține controlul și nici nu este răspunzător față de Client. Tarif: suma percepută de Orange România Clientului pentru furnizarea unui anumit tip de Serviciu.

Tarife Administrative: tarife percepute de către Orange România pentru prestarea unor servicii conexe, altele decât Serviciile de exemplu: tariful de reconectare, tariful pentru schimbarea numărului de telefon etc.

Teritoriu: teritoriul României.

Definiții În prezentul Contract, termenii folosiți cu majusculă vor avea următoarea semnificație: Abonament sau Abonament YOXO: înseamnă pachetul de Servicii de comunicații electronice oferite Clientului de către Orange România prin intermediul rețelei Orange România, care poate cuprinde un anumit volum de Servicii de bază, conform celor menționate în Partea I a Contractului sau într-un act adițional la Contract, și Servicii Incluse, în baza cărora Clientul datorează Orange România plata Valorii Abonamentului. Activarea Serviciilor: înseamnă data de la care Orange România are obligația furnizării Serviciilor, iar Clientul are acces la acele Servicii incluse într-unul din Pachetele de Servicii contractate de Client în baza Abonamentului Servicii de Voce, Servicii de Date. Accesul la acest serviciu se poate face printr-un nume de utilizator și o parolă. Clientul își asumă întreaga răspundere pentru păstrarea în siguranță a parolei și utilizarea acesteia.

Termenul de Activare: termenul maxim dintre data semnării Contractului și data Activării Serviciilor, așa cum este precizat în Contract pentru fiecare tip de Servicii. Termen de Remediere: intervalul de timp, calculat în ore, cuprins între momentul recepționării de către Orange România a unei reclamații privind Deranjamentul unuia dintre Servicii, validat de Orange România, și momentul în care Serviciul respectiv a fost repus în funcțiune.

Utilizator: reprezintă persoana fizică autorizată de Client să beneficieze, în tot sau în parte, de Serviciile oferite de Orange România conform Contractului.

Dating online - Wikipedia

Valoarea Abonamentului: suma fixă în RON cuprinsă în oferta comercială a Orange România, parte integrantă a Contractului, fără eventuale discounturi, comunicată Clientului în momentul semnării Clauzelor Contractuale de Bază sau a actului adițional prin care este modificată oferta comercială și datorată lunar de Client către Orange România, reprezentând contravaloarea Serviciilor contractate în baza Abonamentului.

Viteza maximă estimată de transfer al datelor pentru serviciul de acces la internet mobil: rata de transmitere a datelor pe care Clientul o poate experimenta în condiții reale. Este specificată separat, pe tip de tehnologie de rețea. Viteza promovată de transfer al datelor pentru serviciul de acces la internet mobil: rata de transmitere a datelor pe care Orange România o utilizează în informările cu scop comercial, respectiv în promovarea ofertelor comerciale.

dating opțiuni altele decât cele online

Viteza promovată de transfer al datelor este egală cu viteza maximă estimată. Prelungirea tacită dating opțiuni altele decât cele online Contractului La expirarea Perioadei minime contractuale, în cazul în care niciuna dintre părți nu comunică celeilalte părți intenția sa de încetare a Contractului, cu cel puțin 24 de ore înainte de expirarea Perioadei minime contractuale, Contractul se prelungește tacit pentru perioade succesive egale cu Perioada minimă contractuală.

La expirarea Perioadei contractuale minime Clientul primeste factura pentru urmatoarea Perioada mínima contractuală. În cazul prelungirii tacite a Contractului, și Valoarea Abonamentului se va retrage automat de pe cardul inscris in Aplicatie. Modificarea datelor menționate în Partea I a Contractului sau a celor incluse în documentele solicitate de Orange România 1 Clientul are obligația de a anunța imediat Orange România despre orice modificare intervenită pe parcursul derulării Contractului în legătură cu documentele și informațiile menționate în Partea I a Contractului sau prezentate în vederea Activării.

Dating online

Dacă există informații contradictorii, Orange România va avea dreptul să nu respecte cererile venite din partea Clientului până nu va primi informațiile utile și necesare cu privire la rezolvarea acestei neconcordanțe. Orange România își rezervă dreptul de a suspenda furnizarea Serviciilor până la soluționarea acestei situații, reconectarea putând fi făcută numai în baza unei dovezi concludente primite de către Orange România în acest sens.

Clientul va fi responsabil pentru fapte sau prejudicii de orice natură create în cazul nerespectării obligației menționate mai sus. O astfel de modificare are efect imediat sau de la Data de facturare ulterioară acestei solicitări în funcție de tipul solicitării formulate de Client.

dating opțiuni altele decât cele online

Perioada de grație Orange România oferă Clientului o Perioadă de grație. În acest timp Clientul are obligația de a achita factura aferentă urmatoarei perioade contractuale.

dating opțiuni altele decât cele online

În Perioada de grație clientul NU are acces la serviciile de roaming, indiferent de pachetul de bază. Dacă în Perioada de suspendare clientul nu achită factura, în a a zi, abonamentul YOXO va fi închis. Dacă în Perioada de suspendare clientul achită factura, din momentul plății se vor reactiva serviciile rămase disponibile în perioada contractuală respectivă. Clientul poate afla oricând în mod gratuit statusul contului sau în Aplicație.

Dating opțiuni altele decât cele online Orange România 1 Orange România depune toate eforturile rezonabile pentru a asigura calitatea optimă a Serviciilor furnizate. Serviciile Orange România vor fi furnizate în Rețeaua Orange România 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână, în limitele și condițiile de calitate și securitate menționate în prezentul Contract.

Serviciile de Voce și Date furnizate de Orange România funcționează prin transmiterea semnalelor radio-electrice. Deoarece aceste semnale pot fi perturbate de surse radio-electrice externe, de diferite obstacole clădiri, tunele, denivelări accentuate ale solului etc. În plus, calitatea Serviciilor Orange România depinde de starea calitativă a terminalelor folosite. Orange România nu răspunde de pierderile sau distrugerile, de orice natură, asian dating phuket Clientului prin lipsa de acces la Servicii sau furnizarea de Servicii de calitate necorespunzătoare cauzate de factori în afara controlului Orange România de exemplu: acțiunea unor terțe persoane, folosirea unor echipamente necorespunzătoare din punct de vedere tehnic etc.

Pentru evitarea oricărei neînțelegeri, Orange România nu răspunde pentru prejudiciile, de orice natură, suferite de Client în legătură cu Serviciile terților. Informațiile la care se face referire în sturmey archer 3 dating speed articol sunt valabile începând cu data aducerii lor la cunoștinta Clienților, cu excepția situației în care se menționează expres o altă dată.

Despăgubirile se acordă prin creditarea Clientului în factura aferentă lunii următoare. Acestea se acordă ca urmare a reclamației Clientului și după analizarea în prealabil a tuturor circumstanțelor existente care justifică acordarea de despăgubiri.

Remediați problemele privind conexiunea la internet pe dispozitivele Android - Google Play Ajutor

În cazul în care Clientul este nemulțumit de despăgubirile acordate de către Orange România acesta se poate adresa instanțelor de judecată competente, în vederea recuperării prejudiciului suferit. Aceste despăgubiri se calculează proporțional cu Valoarea Abonamentului pentru Servicii de Voce și durata pe care Serviciul de Voce nu a funcționat.

Despăgubirile pot fi solicitate într-un termen de maxim 30 de zile de la data apariției Deranjamentului Serviciului de Voce. Obligațiile Clientului 1 Orange România oferă posibilitatea Clientului de a proteja accesul la Datele sale personale prin utilizarea Parolei, iar Clientul este singurul răspunzător pentru acțiunile și inacțiunile sale care au drept consecință accesul terților la Parola Clientului. Clientul poartă întreaga răspundere privind utilizarea cartelei SIM, indiferent de utilizatorul final al acestora și indiferent de tipul echipamentului folosit împreună cu cartela SIM.

Furnizarea de Aol online dating de bază în afara Abonamentului și Tarifele aplicabile acestora 1 Pentru a putea utiliza resurse suplimentare faţă de cele incluse in Abonamentul Yoxo, clientul are la dispoziţie opţiuni.

Tarifele percepute de Orange România pentru furnizarea Serviciilor de bază în afara Abonamentului și modul de calcul al acestora sunt prevăzute în Broşura de Tarife şi Servicii.

Lovoo Tinder La momentul actual, Tinder este un etalon în ceea ce privește aplicațiile de dating, cu milioane de utilizatori din întreaga lume. Tinder este o aplicație consumatoare de resurse, iar pentru a o utiliza într-un mod cât mai plăcut, vei avea nevoie de un telefon pe măsură. Pentru a putea utiliza Tinder, trebuie să ai un cont de Facebook și 18 ani împliniți.

Orange Romania se obligă să anunţe clienţii cu minim 30 de zile inainte de intrarea în vigoare a noilor tarife. Clienţii vor fi anunţaţi în Aplicatia Yoxo, prin sms şi email. Tarifele aplicabile Serviciilor dating opțiuni altele decât cele online și Serviciilor terților 1 Tarifele percepute de Orange România pentru furnizarea Serviciilor suplimentare solicitate de Client și modul de calcul al acestora sunt prevăzute în ofertele comerciale dating opțiuni altele decât cele online de Orange România și care fac parte integrantă din Contract.

  1. Topul aplicatiilor de dating din Romania, anul acesta
  2. YOXO - Abonamentul Mobil % Digital la Pret Minimal
  3. Acest articol sau această secțiune are bibliografia incompletă sau inexistentă.
  4. Dating care locuiește acasă cu părinții
  5. Октопаук упорствовал.

Modificarea Tarifelor se va efectua cu respectarea art. În cazul în care Clientul nu acceptă modificările survenite în legătură cu Tarifele aplicabile Serviciilor suplimentare, Clientul poate opta pentru neutilizarea Serviciului suplimentar respectiv.

Remediați problemele privind conexiunea la internet pe dispozitivele Android

Clientul poate obține informații actualizate privind Tarifele prin apel la Serviciul Clienți, pe www. Facturarea și termenele de plată 1 Orange România își rezervă dreptul de a nu datând în jr high plăți în avans în urma unei solicitări a Clientului în acest sens. Părțile convin că transmiterea facturii către Client se va face prin postarea acesteia în formă electronică în Aplicația Yoxo, iar obligația de plată a Clientului este independentă de accesarea contului sau de disponibilitatea acestuia.

Factura va fi transmisă electronic, iar Clientul nu va primi factura pe suport de hârtie. Neprimirea facturii nu exonerează Clientul de la plată, Clientul fiind obligat să se intereseze despre cuantumul sumei facturate. Informațiile necesare pentru crearea contului sunt afișate pe adresa www.

Clientul poate obține detalii despre modalitatea de transmitere a facturii pe www. Clientul declară și recunoaște că oricare și toate sumele cuprinse în facturile Orange România reprezintă creanțe certe, lichide și exigibile în condițiile prevăzute la art.

dating opțiuni altele decât cele online

Emiterea facturilor detaliate se efectuează numai în baza cererii exprese a Clientului, în condițiile plății tarifului administrativ corespunzător acestei solicitări. Informațiile oferite în cadrul Aplicației YOXO în secţiunea Consum, actualizat periodic, au un caracter strict orientativ și nu sunt opozabile Orange România. În cazul în care cardul a expirat sau fondurile sunt insuficiente, clientul are obligația să înregistreze un nou card în Aplicația YOXO 8 În cazul în care Clientul dorește să schimbe cardul înscris în Aplicaţie, pentru a verifica valabilitatea cardului, i se va retrage 1 RON de pe card.

Suma de 1 RON va fi returnată în aceeași zi.

dating opțiuni altele decât cele online