Lista de abrevieri de dating online

De asemenea sînt contextuale abrevierile unor cuvinte care se folosesc în acest fel numai în abrevieri compuse corespunzătoare unor cuvinte compuse sau unor îmbinări de cuvinte. Nu sînt legate de grafia bazei literele duble folosite cu valoare de superlativ: ff "fortissimo" față de f "forte" , pp "pianissimo" față de p "piano". Oricine redactează un text destinat să devină public este interesat ca el să fie înțeles exact.

Referinţele bibliografice nu sunt acceptate în titlu, subtitluri sau în bibliografie. Articolul trebuie să fie structurat pe secțiuni și să conțină o secțiune conclusivă la final. Secțiunile trebuie să fie scurte şi clar definite. Abstractul şi cuvintele cheie Alături de articol trebuie trimis şi un rezumat abstract redactat în limba română, care să cuprindă maximum cuvinte şi care să evidenţieze tematica abordată în articol, acesta urmând a fi folosit în vederea indexării.

Rezumatul abstractul ar trebui să poată fi înţeles de către cititorii care nu au parcurs în întregime articolul.

Listă de abrevieri din 3 litere

Nu este permis ca acesta să includă citate sau alte lucrări publicate. Rezumatul trebuie să cuprindă identificarea subiectului tratat, obiectivele urmărite de autor, rezultatele cercetării și implicațiile teoretice și practice ale studiului.

Pentru materialele care urmează să fie publicate la rubrica Practică judecătorească nu sunt necesare rezumatul și cuvintele cheie. Împreună cu abstractul trebuie trimise și cuvintele cheie, definitorii pentru articol.

Reguli de formatare Detalii tehnice Utilizaţi numai formatul Word.

lista de abrevieri de dating online dating politica de politică

Puteţi să folosiţi numere arabe inserate neautomat, sau liniuţe cratime. Nu lăsaţi mai mult de un spaţiu între cuvinte. Toate notele de subsol trebuie să se încheie cu punct.

lista de abrevieri de dating online datând relația oficială

Citările Citările trebuie incluse în textul principal între ghilimele duble. Forma originală a citatului trebuie păstrată majuscule, ortografie etc. Orice modificare adusă textului citat trebuie aşezată între paranteze drepte […], cu excepţia situaţiei în care în citarea realizată, aţi exclus o parte din textul inițial, caz în care utilizaţi paranteze rotunde: …. Citările trebuie în mod obligatoriu urmate indicarea sursei citate.

Enumerările Enumerările: utilizaţi numere arabe urmate de punct sau cratimă urmată de spaţiu. Pentru separarea itemilor se foloseşte punct şi virgulă. Exemplu: Anumite drepturi sunt special concepute pentru protejarea minorităţilor: 1.

O listă de Abrevieri tehnologice utilizate frecvent

Cele mai multe abrevieri sînt pur grafice, necesitînd întregirea la lectura orală vezi B 4. De exemplu: cca "circa", nr. Unele abrevieri pot apărea și în exprimarea orală, în limba comună sau numai în limbaje speciale. În general au și aspect oral abrevierile de cuvinte compuse, mai ales ale numelor proprii de întreprinderi și instituții, fie că permit lectura cursivă de exemplu: BIG " magazin de băcănie, articole industriale și de tip Gospodina", Plafar " magazin de plante farmaceutice"fie că se citesc pe litere C.

Abrevierile folosite și în exprimarea orală pot deveni cuvinte de sine stătătoare; este cazul atît al unor nume proprii devenite comune de tipul big-uri, un plafar etc. La unii vorbitori un fenomen asemănător se produce cu abrevierea onor. Pe lîngă un inventar de abrevieri generale în limbă, cunoscute tuturor vorbitorilor culți și înregistrate de obicei în lucrări normative de uz curent, există numeroase abrevieri specifice anumitor limbaje sau stiluri funcționale, cunoscute din manuale de cei inițiați în domeniul respectiv, și chiar abrevieri specifice unei anumite persoane sau unei anumite lucrări; abrevierile speciale și cele particulare folosite în texte date publicității sînt explicate în anexe sau note pentru înlesnirea decodării.

În cadrul fiecărei categorii se pot distinge, după frecvență, abrevierile uzuale sau curente de cele rare sau ocazionale. În timp ce majoritatea abrevierilor sînt de sine stătătoare, libere sau absolute, independente de o anumită vecinătate, unele abrevieri sînt contextuale, depinzînd de anumite vecinătăți. În această situație sînt abrevierile legate de vecinătatea directă anterioară sau posterioară a unor: — cifre: p.

De asemenea sînt contextuale abrevierile unor cuvinte care se folosesc în acest fel numai în abrevieri compuse corespunzătoare unor cuvinte compuse sau unor îmbinări de cuvinte. De exemplu: d.

lista de abrevieri de dating online denver dating dating evenimente

Abrevieri cu specific național sînt cele care pornesc de la cuvinte românești; de exemplu: dv. Numeroase abrevieri au caracter internațional. Dintre acestea cele mai multe sînt raportabile și la cuvinte românești; de exemplu: Ag "argint", m "metru", chiar p "piano", p. Un caz extrem este reprezentat de raportarea abrevierii etc. Pentru unele noțiuni există dublete constituite dintr-o abreviere națională și una internațională pornind de la o limbă străină ; de exemplu: CP și HP "cal-putere"; d.

Unele abrevieri internaționale nu sînt analizabile pentru orice vorbitor român, care le poate cunoaște numai sensul global; de exemplu, O. Necunoașterea caracterului străin al unei abrevieri duce și la greșeli: indicația cf. Din punct de vedere lexical, cele mai multe dintre abrevierile fixate în normă sînt monovalente desemnează o singură noțiune : Au "aur", cca "circa", E "est", ha "hectar", p.

Există însă și numeroase abrevieri polivalente care desemnează două sau mai multe noțiuni, de obicei din domenii diferite ; de exemplu: cap. Din punct de vedere gramatical, puține abrevieri sînt monovalente corespunzînd unei singure forme flexionare ; de exemplu: d.

Titlul, structura articolului şi referințele bibliografice Prima pagină trebuie să cuprindă titlul în întregime, numele, afilierea profesională sau academică a autorilor, precum şi adresele complete ale acestora.

De obicei abrevierile sînt polivalente sub acest aspect; de exemplu: gr "gram, grame", onor. Abrevierile pot corespunde unor categorii lingvistice variate. Din punctul de vedere al structurii, bazele abreviate pot fi: a cuvinte simple, fie nederivate: Br "brom", dr.

Din punct de vedere morfologic, bazele abreviate reprezintă următoarele părți de vorbire: — substantive cu cele mai multe abrevieriatît comune: g sau gr "gram", ing. Din punct de vedere onomasiologic, bazele abreviate în mod curent și abrevierile respective reprezintă: — numele unităților de măsură: g și gr "gram", l "litru", m "metru", V "volt" etc.

Vezi și XXIX. Abrevierile pot consta din: a. Deși prezintă asemănări funcționale, scrierea numerelor prin cifre 2, II, al II-lea sau notații de tipul ' "minut", " "secundă", o "grad" nu sînt abrevieri, întrucît nu pornesc de la cuvinte. În componența abrevierilor pot intra diverse semne ortografice: punctul, cratima, bara oblică vezi B 3 a, b, c.

Folosirea literelor minuscule sau majuscule și a anumitor caractere drepte sau cursive ține de structura abrevierii; vezi B 3 e. Abrevierile se realizează prin: a.

Browser incompatibil

Ci "curie" sau dam "decametru". Abrevierile discontinue - alcătuite din litere nesuccesive în cuvîntul de bază - pot conține succesiuni grafice nepermise sau rare în alte situații vezi XXIV : de exemplu, succesiunea sb în asb "apostilb" și Sb "stibiu". De remarcat și literele duble care apar în situații neobișnuite: cca "circa", mm "milimetru".

Accesibilitatea unei abrevieri depinde de familiarizarea cu baza abreviată și cu domeniul limbajul în care se folosește. În general, sînt mai ușor decodabile abrevierile mai lungi, care rețin mai multe elemente din bază și care sînt realizate din sau și din segmente continue, nu numai din litere inițiale de exemplu, într-un dicționar sau o gramatică subst. De asemenea sînt ușor decodabile abrevierile folosite într-un text după folosirea bazei neabreviate de exemplu, M.

Ionescu după ce s-a menționat integral prenumele Marin.

lista de abrevieri de dating online ușor de înregistrat site-ul de dating

Sînt greu decodabile și chiar ermetice abrevierile lipsite de un indiciu semnificativ, mai ales cînd nu apar într-un context ajutător; este cazul abrevierilor unor nume de instituții în adrese sau enumerări de exemplu: F. Problemele de corectitudine pe care le pun abrevierile privesc: modul lor de realizare; existența unor variante de structură; scrierea; pronunțarea; condițiile de întrebuințare.

Numeroase abrevieri sînt fixate prin norme. Abrevierile generale și uzuale, precum și principalele abrevieri speciale sînt înregistrate în lucrările ortografice normative, în primul rînd în DOOM; ele pot fi cunoscute deci prin consultarea acestor lucrări.

Pe lîngă normele care privesc aspectul diverselor abrevieri în parte, există unele norme generale ale abrevierii ca procedeu; cunoașterea lor servește atît la înțelegerea unor abrevieri existente, cît și la formarea unor eventuale abrevieri noi. În ce privește modul de realizare a abrevierilor pentru care vezi A 7 : a. Nu sînt recomandabile abrevierile prin care nu se realizează o economie reală de spațiu grafic, mai ales cînd spațiul unei litere omise este preluat de punct sau de cratimă de aceea din principiu este nerecomandabilă abrevierea cuvintelor alcătuite din două litere: de exemplu, a prepozițiilor cu, de, în, la ; abrevieri ca î.

Se face excepție totuși pentru unele abrevieri din componența altora: de exemplu, d. Nu sînt recomandabile abrevierile hibride sau semiabrevierile, în speță abrevierea parțială a unui compus sau a unei îmbinări terminologice: metru pătrat se abreviază corect m2, nu m pătrat, nici metru2.

Cu excepția abrevierilor internaționale, iar, dintre cele naționale, cu excepția abrevierilor reduse la litera inițială a bazei a. Gheorghe se abreviază corect G. Unele abrevieri au variante admise în normă.

Listă de abrevieri medicale

Ele pot diferi prin: — lungime: cot și cotg "cotangentă"; d. La acestea se adaugă: — existența dubletelor sinonime de tipul a. Scrierea corectă a abrevierilor are aspecte legate de prezența unor semne ortografice punctul, cratima, bara oblică ; caracterele drepte sau cursive; majuscule sau minuscule; așezarea în rînd; dublarea unor litere.

La acestea se adaugă folosirea unor litere din alfabete străine și a unor semne grafice neliterale vezi A 6. Dintre semnele ortografice care pot apărea în abrevieri cel mai important este punctul. Deși este considerat specific pentru abrevieri, punctul nu se folosește la orice abreviere: pe lîngă abrevieri la care punctul final sau interior este obligatoriu, există unele la care el este interzis și altele la care el este facultativ.

Listă de abrevieri din 3 litere - Wikipedia

În general, abrevierile care pornesc de la cuvinte unice au un punct la sfîrșit. Nu se scriu însă cu punct final următoarele abrevieri: — abrevierile care mențin ultima literă a bazei: cca "circa", dl "domnul", dnei "doamnei", d-ta "dumneata", jr "junior"; Această regulă are unele excepții reale dr. În mod excepțional unele abrevieri au în normă variante cu sau fără punct final: f.

Variantele din uz sînt mai numeroase; unele dintre ele se explică prin vechi deprinderi ortografice: de exemplu, scrierea cu punct a abrevierilor pentru numele unităților de măsură m. Tendința actuală este de renunțare la punct și în alte situații. La abrevierile care pornesc de la îmbinări de cuvinte și denumiri compuse se pune și problema punctelor interioare, dintre termenii abrevierii.

Se pune punct după fiecare termen al abrevierii unor îmbinări libere de cuvinte: de exemplu, a. În mod excepțional, se pune punct după fiecare termen constitutiv sau numai după unii dintre ei și la abrevierea unor cuvinte compuse: d.

Abrevierea formulelor și ceilalți, și celelalte cunoaște trei variante rezultate din folosirea punctului: ș. Dintre acestea cea care are numai punct final șcl. Celelalte două sînt ambele acceptabile, dar preferabilă este prima ș. Nu se pun puncte la următoarele abrevieri: — puține abrevieri literale ale unor îmbinări terminologice, caracterizate prin sudură, datorată posibilității de lectură cursivă: laser, radar, VAR; — abrevierile unor nume proprii compuse în a căror structură intră și segmente sau cuvinte întregi: ADAS nu A.

Punctele sînt facultative la abrevierile compuse din litere inițiale ale: — unor cuvinte compuse analizate în termenii constitutivi și îmbinări terminologice: A. Scrierea fără puncte interioare este recomandabilă în situațiile în care abrevierea nu este analizabilă în elemente cunoscute, deci există riscul disocierii unor segmente în litere fără corespondent.

Abrevierile Abrevierile sau prescurtările se folosesc - mai ales în scris, dar uneori și în vorbire - pentru economie de spațiu și de timp. Ele sînt caracteristice limbajului tehnico-științific și celui administrativ, care utilizează, cu mare frecvență, diverse abrevieri convenționale îndeosebi simboluri și indicații bibliograficedar unele abrevieri apar și în alte stiluri funcționale; cel mai puțin se întîlnesc în stilul beletristic.

Abrevierile compuse fără puncte interioare nu se scriu cu punct nici la sfîrșit nu se scrie deci ADAS. Cratima se folosește în cuprinsul cîtorva abrevieri în două situații: — fiind preluată din bază în cazul abrevierii unor cuvinte compuse nesudate: ec. Perechi de abrevieri constînd din aceleași litere se pot deosebi între ele prin prezența sau absența cratimei: d-lui "dumnealui", dar dlui "domnului"; d-lor "dumnealor", dar dlor "domnilor". Cele mai multe abrevieri nu au restricții în privința caracterelor grafice folosite: ele se scriu de obicei cu caractere tipografice drepte, dar pot fi scrise, după caz, și cu caractere cursive.

Există însă unele simboluri din matematică, fizică și muzică la care este obligatorie folosirea caracterelor cursive în textele tipărite, respectiv sublinierea în textele manuscrise sau dactilografiate. Perechi de simboluri constînd din aceeași literă se pot deosebi între ele prin scrierea cu caractere drepte sau cursive.

De exemplu: A "amper" și "amper-spiră", dar A "arie"; F "farad" și "fluor", dar F sau f "forte"; h "ora" și " nota mi", dar h "înălțime"; m "metru", dar m "masă". Dat fiind rolul distinctiv al caracterelor cursive la abrevieri, în acest capitol nu s-au folosit asemenea caractere la toate abrevierile discutate, după tehnica obișnuită la citarea unor litere, sunete, cuvinte etc.